STALOWA DYCHA

Trasa

km

Asfalt

km

Beton

x

Pętla 5km

Następna za

Dni
Godzin
Minut
Sekund

Rekordy

Katerina Karmanenko

13 lipca 2014
00:34:44

Szymon Kulka

13 lipca 2014
00:29:50

Galeria zwycięzców

VIII Stalowa Dycha - 12 lipca 2020

VII Stalowa Dycha - 14 lipca 2019

Tu może być Twoje zdjęcie

Tu może być Twoje zdjęcie

Lidia Czarnecka
00:36:20

Andrzej Starżyński
00:31:00

VI Stalowa Dycha - 8 lipca 2018

V Stalowa Dycha - 9 lipca 2017

Katarzyna Albrycht

00:36:21

Elasri Abderrahim

00:31:02

Katarzyna Albrycht

00:36:10

Artur Kozłowski

00:31:41

IV Stalowa Dycha - 10 lipca 2016

III Stalowa Dycha - 12 lipca 2015

Katarzyna Albrycht

00:36:25

Dawid Malina

00:31:41

Katerina Karmanenko

00:34:44

Bogdan Semenowycz

00:30:24

II Stalowa Dycha - 13 lipca 2014

I Stalowa Dycha - 14 lipca 2013

Aleksandra Jakubczak

00:35:15

Szymon Kulka

00:29:50

Izabela Trzaskalska

00:35:46

Igor Olefirenko

00:29:52

Archiwum wyników

2015

2016

2017

2018

2019

Regulamin VII Stalowej Dychy

 ORGANIZATOR: Organizatorem imprezy jest Stalowowolski Klub Biegacza

I. CEL

1. Promocja zdrowia i popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu.
2. Promocja miasta, powiatu stalowowolskiego oraz województwa podkarpackiego.

II. TERMIN, MIEJSCE, PROGRAM

1. Termin: 14.07.2019r. (niedziela) godz. 16:30.
2. Trasa: 10 km ulicami miasta (nawierzchnia asfaltowa) –2 pętle.
3. Start i meta: Plac Piłsudskiego przy ul. 1-go Sierpnia (obok Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli).
4. Biuro zawodów znajdować się będzie przyMiejskim Domu Kultury w Stalowej Woli, ul 1-go Sierpnia 9 (w strefie startowej).

PROGRAM IMPREZY:

• godz. 13:00 –16.00 –Otwarcie biura zawodów. Weryfikacja uczestników oraz przyjmowanie zgłoszeń.
• godz. 15:30 –„Biegi Nadziei Olimpijskich”
200 m -rocznik 2012 i młodsi,
300 m -roczniki 2011, 2010, 2009.
Nagrody rzeczowe dla najszybszych trójek w każdej kategorii, a dla pozostałych słodka niespodziankana mecie.
• godz. 16:30 –Bieg główny –VII Stalowa Dycha
• godz. 18:20 –Zamknięcie trasy
• godz. 18:30 –Uroczyste zakończenie biegu –dekoracja biegów dziecięcych, biegu głównego, loteria fantowa dla uczestników Biegu głównego.

III. OPIS TRASY

1. Długość trasy 10 km po nawierzchni asfaltowej i betonowej.
2. Start i Meta: 1 Sierpnia –Hutnicza –Ofiar Katynia –E. Kwiatkowskiego –E. Orzeszkowej –Niezłomnych –Podleśna –1 Sierpnia. (dwie pętle –trasa płaska –oznakowana co 1 km.).
3. Na trasie Biegu rozstawiony będzie jeden punkt z wodą na ok. 5 km.

IV. LIMIT CZASU

1. Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 1 godz. 45 min. od strzału startera.
2. Zawodnicy, którzy po upływie wskazanego wyżej czasu nie dotrą do mety nie będą klasyfikowani.
3. Pomiar odbywa się przy pomocy chipów, które zawodnik pobiera wraz z numerem w biurze zawodów. Chipa należy koniecznie zwrócić Organizatorowi bezpośrednio po ukończeniu biegu. Posiadanie numeru oraz chipa jest warunkiem wystartowania w biegu, a chipa do sklasyfikowania w komunikacie końcowym.

V. UCZESTNICTWO i ZGŁOSZENIA

1. Uczestnictwo: do startu zostaną dopuszczeni zawodnicy, którzy ukończyli 16 lat i posiadają aktualne badania lekarskie lub podpiszą oświadczenie o zdolności do biegu /niepełnoletni -wymagana pisemna zgoda rodziców na uczestnictwo w biegu oraz podpisanie oświadczenia o zdolności do biegu swego niepełnoletniego dziecka/.
2. Zgłoszenia: strona internetowa: http://timekeeper.pl/zawody/ lub w dniu startu w Biurze Zawodów od godz.13.00 do 16.00 (MDK wStalowej Woli).
3. Koszty udziału i noclegów ponosi uczestnik lub instytucje delegujące.
4. Podstawą odbioru numeru startowego jest okazanie przez zawodnika w Biurze Zawodów dokumentu tożsamości ze zdjęciem, a w przypadku osób nieletnich legitymacja szkolna lub inny dokument ze zdjęciem.
5. Odbiór numeru startowego w imieniu innej osoby jest możliwy na podstawie podpisanego oświadczenia tej osoby oraz kserokopii dowodu osobistego zgłoszonego zawodnika. Dodatkowo należy przedstawić oświadczenie o stanie zdrowia, podpisane przez Uczestnika Biegu

.VI. KLASYFIKACJE

1. Klasyfikacje będą prowadzone wg czasów brutto (liczone od strzału startera –pomiar elektroniczny).
2. Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn za miejsca 1 –3.
3. Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn za miejsca 1 –3
4. „Najszybsza Polka” oraz„Najszybszy Polak”.
5. Klasyfikacja wg kategorii wiekowych za miejsca 1 –3.
mężczyźni: —kobiety:
16-29 lat—-16 –29 lat
30-39 lat —-30 –39 lat
40-49 lat —-40 –49 lat
50-59 lat —-50 –59 lat
60-69 lat —-60+
70+5.

Przy klasyfikacji wiekowej decyduje rok urodzenia.

VII. NAGRODY

1. Pierwszych 450 zawodników, którzy ukończą Bieg otrzyma na mecie pamiątkowy medal.
2. Zdobywcy miejsc I –IIIw klasyfikacjach generalnych OPEN kobiet i mężczyzn otrzymują puchary i nagrody pieniężne (600, 400, 300 zł.).
3. Zdobywcy miejsc I –IIIw klasyfikacji „Najszybsza Polka” oraz „Najszybszy Polak” otrzymują nagrody pieniężne (300, 200, 100zł.).
4. Zdobywcy miejsc I-IIIw poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymają pucharyi nagrody pieniężne (200, 100, 80 zł.).
5. Osoby niepełnosprawne K+M za miejsca I-IIIotrzymują: pucharyi nagrody pieniężne (200, 100,80 zł.).
6. Najstarszy uczestnik –nagroda specjalna.
7. Zwycięzcy klasyfikacji generalnejK i M nie będą nagradzani w poszczególnych kategoriach wiekowych.
„Najszybsza Polka” oraz „Najszybszy Polak”będzie nagradzany w kategorii wiekowej, o ile nie był nagradzany w klasyfikacji generalnej OPEN.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród w wybranych przez siebie kategoriach i klasyfikacjach oraz do stworzenia dodatkowych klasyfikacji.

VIII. OPŁATY STARTOWE

1. Każdy uczestnik Biegu ponosi koszty opłaty wpisowej.
2. Opłata wpisowa wynosi w zależności od terminu wpłaty. Opłata startowa: za pośrednictwem płatności elektronicznych przez http://timekeeper.pl/zawody/-35 zł dla biegaczy indywidualnych oraz osób niepełnosprawnych-do dnia 16czerwca 2019r.,-45 zł dla biegaczy indywidualnych oraz osób niepełnosprawnych-do dnia 07 lipca 2019r.,-60 zł dla biegaczy indywidualnych oraz osób niepełnosprawnych -gotówką w Biurze Zawodów w dniu 14.07.2019r.
3. Opłata startowa nie podlega zwrotowi oraz nie można jej przenosić na innego uczestnika.
4. W przypadku wniesienia opłaty wpisowej w niewystarczającej wysokości (np. w wyniku przekroczenia terminu wpłaty określonego w niniejszym regulaminie) zawodnik jest zobowiązany do dopłacenia różnicy do wysokości kwoty jaką winien on był wnieść zgodnie z terminem, w jakim dokonywał swojej ostatniej wpłaty –liczy się data wpływu na konto Organizatora Biegu.
5. W ramach wpisowego Organizator zapewnia uczestnikom biegu głównego pakiet startowy, a w nim między innymi:-medal (dla pierwszych 450 zawodników na mecie),-pamiątkową koszulkęlub inny gadżet,-wodęi napój izotoniczny oraz wodę na trasie biegu,-owocelub inny posiłek, itp. po ukończonym biegu -elektroniczny pomiar czasu oraz numer startowy z agrafkami,-opiekę medyczną.
6. Organizator wprowadza limit pakietów w ilości 450 szt. dla uczestników biegu głównego.Wyżej wymieniony otrzymają osoby, które jako pierwsze dokonają opłaty wpisowej –decyduje data wpływu opłaty startowej.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulek sportowych. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości lub jego modyfikacja (obcinanie, zaginanie, itp.) jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.
2. Przebywanie na trasie biegu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez Obsługę Biegu.
3. Ze względów bezpieczeństwa w Biegu zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach, itp. jak również biegnących ze zwierzętami. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w Biegu, w szczególności zasad fair play oraz niniejszego regulaminu.
4. Zawodnicy skracający trasę Biegu zostaną zdyskwalifikowani.
5. Depozyty ubraniowe: zawodnicy mogą otrzymać worek oznaczony numerem, umożliwiający zdeponowanie rzeczy w specjalnie wyznaczonym miejscu. Worek z depozytu można będzie odebrać tylko na podstawie otrzymanego numeru w punkcie depozytowym. W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru depozytowego, Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę. Uwaga: osoby pozostawiające w depozycie przedmioty wartościowe oraz dokumenty robią to na własną odpowiedzialność. Organizator nie ponosi za nie odpowiedzialności.
6. Organizator zaleca Uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w Biegu.
7. Zawody odbędą się niezależnie od warunków atmosferycznych.
8.Pobranie numeru startowego przez zawodnika oznacza, że zawodnik zapoznał się z regulaminem biegu, akceptuje go i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
9. Uczestnik musi wyrazić zgodę na poddanie się wymaganiom zawartym w niniejszym Regulaminie, w tym wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) oraz Regulaminem. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, podobizny lub głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w zawodach VII Stalowa Dycha na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania. Organizator zastrzega sobie również, a także podmiotom powiązanym, prawo do nieodpłatnego wykorzystywania bez ograniczenia terytorialnego wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających Uczestników. Tego rodzaju zdjęcia, materiały, wywiady i nagrania mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych w katalogach oraz mediach, w tym w telewizji, radiu, gazetach, magazynach, na stronach internetowych i na wystawach, mogą być wykorzystywane na potrzeby reklamowe, promocyjne oraz do wszelkich innych celów komercyjnych związanych z działalnością prowadzoną przez Organizatora i podmiotów z nim powiązanych. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie.

O istotnych zmianach w Regulaminie Organizator będzie informował na stronie internetowej Biegu: https://www.facebook.com/events/2310238279055540/10.

W sprawach nieujętych i nieuregulowanych niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator.

X. KONTAKT

Tel. 506 581 977–Bogdan Dziuba
e-mail: bogdandziuba@poczta.onet.pl
Tel. 882679 823–Stanisław Łańcucki

 
 
Scroll Up