REGULAMIN Biegu „VI STALOWA DYCHA”.

ORGANIZATOR
Organizatorem imprezy jest Stalowowolski Klub Biegacza oraz Instytut Studiów Wschodnich.


I. CEL

 1. Promocja zdrowia i popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu.
 2. Promocja miasta, powiatu stalowowolskiego oraz województwa podkarpackiego.


II. TERMIN, MIEJSCE, PROGRAM

 1. Termin: 08.07.2018 r. (niedziela) godz. 16:30.
 2. Trasa: 10 km ulicami miasta (nawierzchnia asfaltowa) – 2 pętle.
 3. Start i meta: Plac Piłsudskiego przy ul. 1-go Sierpnia (obok Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli).
 4. Biuro zawodów znajdować się będzie w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli, ul 1-go Sierpnia 9 (w strefie startowej).


PROGRAM IMPREZY:

 • godz. 13:00 – 16.00 – Otwarcie biura zawodów. Weryfikacja uczestników oraz przyjmowanie zgłoszeń.
 • godz. 15:00 – „Biegi Nadziei Olimpijskich” – 200 m – rocznik 2011 i młodsi, 300 m – roczniki 2010, 2009, 2008.
 • godz. 15:30 – Bieg Na Milę na dystansie 1609 m.
 • godz. 16:30 – Bieg główny – VI Stalowa Dycha
 • godz. 18:20 – Zamknięcie trasy
 • godz. 18:30 – Uroczyste zakończenie biegu – dekoracja zwycięzców.


III. OPIS TRASY

 1. Długość trasy 10 km po nawierzchni asfaltowej i betonowej.
 2. Start i Meta: 1 Sierpnia – Hutnicza – Ofiar Katynia – E. Kwiatkowskiego – E. Orzeszkowej – Niezłomnych – Podleśna – 1 Sierpnia. (dwie pętle – trasa płaska – oznakowana co 1 km.).
 3. Na trasie Biegu rozstawiony będzie jeden punkt z wodą na ok. 5 km.


IV. LIMIT CZASU

 1. Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 1 godz. 45 min. od strzału startera.
 2. Zawodnicy, którzy po upływie wskazanego wyżej czasu nie dotrą do mety nie będą klasyfikowani.
 3. Pomiar odbywa się przy pomocy chipów, które zawodnik pobiera wraz z numerem w biurze zawodów. Chipa należy koniecznie zwrócić Organizatorowi bezpośrednio po ukończeniu biegu. Posiadanie numeru oraz chipa jest warunkiem wystartowania w biegu i sklasyfikowania w komunikacie końcowym.


V. UCZESTNICTWO i ZGŁOSZENIA

 1. Uczestnictwo: do startu zostaną dopuszczeni zawodnicy, którzy ukończyli 16 lat i posiadają aktualne badania lekarskie lub podpiszą oświadczenie o zdolności do biegu /niepełnoletni – wymagana pisemna zgoda rodziców na uczestnictwo w biegu/.
 2. Zgłoszenia: strona internetowa: http://timekeeper.pl/ lub w dniu startu w Biurze Zawodów od godz.13.00 do 16.00 (MDK w Stalowej Woli).
 3. Koszty udziału i noclegów ponosi uczestnik lub instytucje delegujące.
 4. Podstawą odbioru numeru startowego jest okazanie przez zawodnika w Biurze Zawodów dokumentu tożsamości ze zdjęciem, a w przypadku osób nieletnich legitymacja szkolna lub inny dokument ze zdjęciem.
 5. Odbiór numeru startowego w imieniu innej osoby jest możliwy na podstawie podpisanego oświadczenia tej osoby oraz kserokopii dowodu osobistego zgłoszonego zawodnika. Dodatkowo należy przedstawić oświadczenie o stanie zdrowia, podpisane przez Uczestnika Biegu.


VI. KLASYFIKACJE 

 1. Klasyfikacje będą prowadzone wg czasów brutto (liczone od strzału startera – pomiar elektroniczny).
 2. Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn za miejsca 1 – 4.
 3. Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn za miejsca 1 – 4 „Najszybsza Polka” oraz „Najszybszy Polak”.
 4. Klasyfikacja wg kategorii wiekowych za miejsca 1 – 4.
  mężczyźni: kobiety:
  16-29 lat 16 – 29 lat
  30-39 lat 30 – 39 lat
  40-49 lat 40 – 49 lat
  50-59 lat 50 – 59 lat
  60-69 lat 60+
  70+
 5. Każda kategoria będzie nagradzana jeżeli liczba uczestników danej kategorii będzie wynosiła co najmniej 5 osób. W przypadku mniejszej liczby uczestników, osoby te będą klasyfikowane w kategorii wyższej, tj. młodszej.
 6. Klasyfikacja osób niepełnosprawnych na wózkach aktywnych z napędem bezpośrednim będzie nagradzana jeżeli liczba uczestników danej kategorii będzie wynosiła co najmniej 5 osób.
 7. Przy klasyfikacji wiekowej decyduje rok urodzenia.


VII. NAGRODY

 1. Pierwszych 450 zawodników, którzy ukończą Bieg otrzyma na mecie pamiątkowy medal.
 2. Zdobywcy miejsc I – IV w klasyfikacjach generalnych OPEN kobiet i mężczyzn otrzymują puchary i nagrody pieniężne (200, 150, 100, 50).
 3. Zdobywcy miejsc I – IV w klasyfikacjach generalnych kobiet i mężczyzn „Najszybsza Polka” oraz „Najszybszy Polak” otrzymują nagrody pieniężne (500, 350, 300, 250).
 4. Zdobywcy miejsc I-IV w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymają puchar (zwycięzca) i nagrody pieniężne (200, 150, 100, 50).
 5. Osoby niepełnosprawne K+M za miejsca 1-4 otrzymują: puchar (zwycięzca) i nagrody pieniężne (200, 150, 100, 50).
 6. Najstarszy uczestnik – nagroda specjalna.
 7. Zwycięzcy obydwóch klasyfikacji generalnych K i M (pkt. 2 i 3) nie będą nagradzani w poszczególnych kategoriach wiekowych (nagrody się nie dublują).
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród w wybranych przez siebie kategoriach i klasyfikacjach oraz do stworzenia dodatkowych klasyfikacji.
 9. Loteria fantowa na podstawie numeru startowego.


VIII. OPŁATY STARTOWE

 1. Każdy uczestnik Biegu ponosi koszty opłaty wpisowej.
 2. Opłata wpisowa wynosi w zależności od terminu wpłaty. Opłata startowa: za pośrednictwem płatności elektronicznych przez http://timekeeper.pl/zawody/
  – 35 zł dla biegaczy indywidualnych – do dnia 10 czerwca 2018 r.,
  – 35 zł dla osób niepełnosprawnych do dnia 01 lipca 2018 r.,
  – 45 zł dla biegaczy indywidualnych – do dnia 01 lipca 2018 r.,
  – 60 zł dla biegaczy indywidualnych oraz osób niepełnosprawnych – gotówką w Biurze Zawodów w dniu 08.07.2018 r.
 3. Opłata startowa nie podlega zwrotowi oraz nie można jej przenosić na innego uczestnika.
 4. W przypadku wniesienia opłaty wpisowej w niewystarczającej wysokości (np. w wyniku przekroczenia terminu wpłaty określonego w niniejszym regulaminie) zawodnik jest zobowiązany do dopłacenia różnicy do wysokości kwoty jaką winien on był wnieść zgodnie z terminem, w jakim dokonywał swojej ostatniej wpłaty – liczy się data wpływu na konto organizatora Biegu.
 5. W ramach wpisowego Organizator zapewnia uczestnikom biegu głównego oraz sztafety pakiet startowy, a w nim między innymi:
  – medal (dla pierwszych 450 zawodników na mecie,
  – pamiątkową koszulkę,
  – wodę, owoce, itp. po ukończonym biegu oraz wodę na trasie biegu,
  – elektroniczny pomiar czasu oraz numer startowy z agrafkami,
  – opiekę medyczną.
 6. Organizator wprowadza limit pakietów w ilości 450 szt. dla uczestników biegu głównego.

Wyżej wymieniony otrzymają osoby, które jako pierwsze dokonają opłaty wpisowej – decyduje data wpływu opłaty startowej.


IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulek sportowych. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości lub jego modyfikacja (obcinanie, zaginanie, itp.) jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.
 2. Przebywanie na trasie biegu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez Obsługę Biegu.
 3. Ze względów bezpieczeństwa w Biegu zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach, itp. jak również biegnących ze zwierzętami. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w Biegu, w szczególności zasad fair play oraz niniejszego regulaminu.
 4. Zawodnicy skracający trasę Biegu zostaną zdyskwalifikowani.
 5. Pisemne protesty dotyczące wyników przyjmowane są do 1 godziny po ogłoszeniu wyników, po wcześniejszym uiszczeniu opłaty w wysokości 50 zł w Biurze Zawodów.
 6. Depozyty ubraniowe: zawodnicy mogą otrzymać worek oznaczony numerem, umożliwiający zdeponowanie rzeczy w specjalnie wyznaczonym miejscu. Worek z depozytu można będzie odebrać tylko na podstawie otrzymanego numeru w punkcie depozytowym. W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru depozytowego, Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę. Uwaga: osoby pozostawiające w depozycie przedmioty wartościowe oraz dokumenty robią to na własną odpowiedzialność. Organizator nie ponosi za nie odpowiedzialności.
 7. Przed i po biegu zawodnicy będą mieli możliwość skorzystania z przebieralni oraz natrysków znajdujących się w budynku MOSiR (obok stadionu) przy ulicy Hutniczej 15.
 8. Organizator zaleca Uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w Biegu.
 9. Zawodnik na mecie bez chipa nie będzie sklasyfikowany w komunikacie końcowym.
 10. Zawody odbędą się niezależnie od warunków atmosferycznych.
 11. Zawodnicy biorący udział w biegu ubezpieczają się na własną odpowiedzialność.
 12. Uczestnik musi wyrazić zgodę na poddanie się wymaganiom zawartym w niniejszym Regulaminie, w tym wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) oraz Regulaminem. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, podobizny lub głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w zawodach VI Stalowa Dycha na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania. Organizator zastrzega sobie również, a także podmiotom powiązanym, prawo do nieodpłatnego wykorzystywania bez ograniczenia terytorialnego wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających Uczestników. Tego rodzaju zdjęcia, materiały, wywiady i nagrania mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych w katalogach oraz mediach, w tym w telewizji, radiu, gazetach, magazynach, na stronach internetowych i na wystawach, mogą być wykorzystywane na potrzeby reklamowe, promocyjne oraz do wszelkich innych celów komercyjnych związanych z działalnością prowadzoną przez Organizatora i podmiotów z nim powiązanych. O zmianach w Regulaminie Organizator będzie informował na stronie internetowej Biegu.
 13. W sprawach nieujętych i nieuregulowanych niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator.


X. KONTAKT
Tel. 506 581 977
e-mail: bogdandziuba@poczta.onet.pl