REGULAMIN Biegu „VI STALOWA DYCHA”.

ORGANIZATOR

Organizatorem imprezy jest Stalowowolski Klub Biegacza oraz Instytut Studiów Wschodnich.

I. CEL
1. Promocja zdrowia i popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu.
2. Promocja miasta, powiatu stalowowolskiego oraz województwa podkarpackiego.

II. TERMIN, MIEJSCE, PROGRAM
1. Termin: 08.07.2018 r. (niedziela) godz. 16:30.
2. Trasa: 10 km ulicami miasta (nawierzchnia asfaltowa) – 2 pętle.
3. Start i meta: Plac Piłsudskiego przy ul. 1-go Sierpnia (obok Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli).
4. Biuro zawodów znajdować się będzie przy Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli, ul 1-go Sierpnia 9 (w strefie startowej).
PROGRAM IMPREZY:
• godz. 13:00 – 16.00 – Otwarcie biura zawodów. Weryfikacja uczestników oraz przyjmowanie zgłoszeń.
• godz. 15:00 – „Biegi Nadziei Olimpijskich” – 200 m – rocznik 2011 i młodsi, 300 m – roczniki 2010, 2009, 2008.
• godz. 15:30 – Bieg Na Milę na dystansie 1609 m.
• godz. 16:30 – Bieg główny – VI Stalowa Dycha
• godz. 18:20 – Zamknięcie trasy
• godz. 18:30 – Uroczyste zakończenie biegu – dekoracja zwycięzców.
III. OPIS TRASY
1. Długość trasy 10 km po nawierzchni asfaltowej i betonowej.
2. Start i Meta: 1 Sierpnia – Hutnicza – Ofiar Katynia – E. Kwiatkowskiego – E. Orzeszkowej – Niezłomnych – Podleśna – 1 Sierpnia. (dwie pętle – trasa płaska – oznakowana co 1 km.).
3. Na trasie Biegu rozstawiony będzie jeden punkt z wodą na ok. 5 km.
IV. LIMIT CZASU
1. Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 1 godz. 45 min. od strzału startera.
2. Zawodnicy, którzy po upływie wskazanego wyżej czasu nie dotrą do mety nie będą klasyfikowani.
3. Pomiar odbywa się przy pomocy chipów, które zawodnik pobiera wraz z numerem w biurze zawodów. Chipa należy koniecznie zwrócić Organizatorowi bezpośrednio po ukończeniu biegu. Posiadanie numeru oraz chipa jest warunkiem
wystartowania w biegu i sklasyfikowania w komunikacie końcowym.
V. UCZESTNICTWO i ZGŁOSZENIA
1. Uczestnictwo: do startu zostaną dopuszczeni zawodnicy, którzy ukończyli 16 lat i posiadają aktualne badania lekarskie lub podpiszą oświadczenie o zdolności do biegu /niepełnoletni – wymagana pisemna zgoda rodziców na uczestnictwo w biegu/.
2. Zgłoszenia: strona internetowa: http://timekeeper.pl/zawody/ lub w dniu startu w Biurze Zawodów od godz.13.00 do 16.00 (MDK w Stalowej Woli).
3. Koszty udziału i noclegów ponosi uczestnik lub instytucje delegujące.
4. Podstawą odbioru numeru startowego jest okazanie przez zawodnika w Biurze Zawodów dokumentu tożsamości ze zdjęciem, a w przypadku osób nieletnich legitymacja szkolna lub inny dokument ze zdjęciem.
5. Odbiór numeru startowego w imieniu innej osoby jest możliwy na podstawie podpisanego oświadczenia tej osoby oraz kserokopii dowodu osobistego zgłoszonego zawodnika. Dodatkowo należy przedstawić oświadczenie o stanie zdrowia, podpisane przez Uczestnika Biegu.
VI. KLASYFIKACJE
1. Klasyfikacje będą prowadzone wg czasów brutto (liczone od strzału startera – pomiar elektroniczny).
2. Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn za miejsca 1 – 4.
3. Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn za miejsca 1 – 4 „Najszybsza Polka” oraz „Najszybszy Polak”.
4. Klasyfikacja wg kategorii wiekowych za miejsca 1 – 4.
mężczyźni: kobiety:
16-29 lat 16 – 29 lat
30-39 lat 30 – 39 lat
40-49 lat 40 – 49 lat
50-59 lat 50 – 59 lat
60-69 lat 60+
70+
5. Każda kategoria będzie nagradzana jeżeli liczba uczestników danej kategorii będzie wynosiła co najmniej 5 osób. W przypadku mniejszej liczby uczestników, osoby te będą klasyfikowane w kategorii wyższej, tj. młodszej.
6. Klasyfikacja osób niepełnosprawnych na wózkach aktywnych z napędem bezpośrednim będzie nagradzana jeżeli liczba uczestników danej kategorii będzie wynosiła co najmniej 5 osób.
7. Przy klasyfikacji wiekowej decyduje rok urodzenia.
VII. NAGRODY
1. Pierwszych 450 zawodników, którzy ukończą Bieg otrzyma na mecie pamiątkowy medal.
2. Zdobywcy miejsc I – IV w klasyfikacjach generalnych OPEN kobiet i mężczyzn otrzymują puchary i nagrody pieniężne (700, 500, 400, 300).
3. Zdobywcy miejsc I – IV w klasyfikacjach generalnych kobiet i mężczyzn „Najszybsza Polka” oraz „Najszybszy Polak” otrzymują nagrody pieniężne (200, 150, 100, 50).
4. Zdobywcy miejsc I-IV w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymają puchar (zwycięzca) i nagrody pieniężne (200, 150, 100, 50).
5. Osoby niepełnosprawne K+M za miejsca 1-4 otrzymują: puchar (zwycięzca) i nagrody pieniężne (200, 150, 100, 50).
6. Najstarszy uczestnik – nagroda specjalna.
7. Zwycięzcy klasyfikacji generalnej OPEN (K i M pkt. 2) nie będą nagradzani w poszczególnych kategoriach wiekowych (nagrody się nie dublują).
8. Zwycięzcy klasyfikacji generalnej „Najszybsza Polka” oraz „Najszybszy Polak” (K i M pkt. 3) będą nagradzani w poszczególnych kategoriach wiekowych o ile nie zostali zwycięzcami klasyfikacji generalnej OPEN (nagrody się dublują).
9. Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród w wybranych przez siebie kategoriach i klasyfikacjach oraz do stworzenia dodatkowych klasyfikacji.
10. Loteria fantowa na podstawie numeru startowego okazanego osobiście przez zawodnika do którego numer był przypisany.
VIII. OPŁATY STARTOWE
1. Każdy uczestnik Biegu ponosi koszty opłaty wpisowej.
2. Opłata wpisowa wynosi w zależności od terminu wpłaty. Opłata startowa: za pośrednictwem płatności elektronicznych przezhttp://timekeeper.pl/zawody/
– 35 zł dla biegaczy indywidualnych – do dnia 10 czerwca 2018 r.,
– 35 zł dla osób niepełnosprawnych do dnia 01 lipca 2018 r.,
– 45 zł dla biegaczy indywidualnych – do dnia 01 lipca 2018 r.,
– 60 zł dla biegaczy indywidualnych oraz osób niepełnosprawnych – gotówką w Biurze Zawodów w dniu 08.07.2018 r.
3. Opłata startowa nie podlega zwrotowi oraz nie można jej przenosić na innego uczestnika.
4. W przypadku wniesienia opłaty wpisowej w niewystarczającej wysokości (np. w wyniku przekroczenia terminu wpłaty określonego w niniejszym regulaminie) zawodnik jest zobowiązany do dopłacenia różnicy do wysokości kwoty jaką winien on był wnieść zgodnie z terminem, w jakim dokonywał swojej ostatniej wpłaty – liczy się data wpływu na konto organizatora Biegu.
5. W ramach wpisowego Organizator zapewnia uczestnikom biegu głównego oraz sztafety pakiet startowy, a w nim między innymi:
– medal (dla pierwszych 450 zawodników na mecie,
– pamiątkową koszulkę,
– wodę, owoce, itp. po ukończonym biegu oraz wodę na trasie biegu,
– elektroniczny pomiar czasu oraz numer startowy z agrafkami,
– opiekę medyczną.
6. Organizator wprowadza limit pakietów w ilości 450 szt. dla uczestników biegu głównego.
Wyżej wymieniony otrzymają osoby, które jako pierwsze dokonają opłaty wpisowej – decyduje data wpływu opłaty startowej.
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulek sportowych. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości lub jego modyfikacja (obcinanie, zaginanie, itp.) jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.
2. Przebywanie na trasie biegu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez Obsługę Biegu.
3. Ze względów bezpieczeństwa w Biegu zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach, itp. jak również biegnących ze zwierzętami. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w Biegu, w szczególności zasad fair play oraz niniejszego regulaminu.
4. Zawodnicy skracający trasę Biegu zostaną zdyskwalifikowani.
5. Pisemne protesty dotyczące wyników przyjmowane są do 1 godziny po ogłoszeniu wyników, po wcześniejszym uiszczeniu opłaty w wysokości 50 zł w Biurze Zawodów.
6. Depozyty ubraniowe: zawodnicy mogą otrzymać worek oznaczony numerem, umożliwiający zdeponowanie rzeczy w specjalnie wyznaczonym miejscu. Worek z depozytu można będzie odebrać tylko na podstawie otrzymanego numeru w punkcie depozytowym. W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru depozytowego, Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę. Uwaga: osoby pozostawiające w depozycie przedmioty wartościowe oraz dokumenty robią to na własną odpowiedzialność. Organizator nie ponosi za nie odpowiedzialności.
7. Przed i po biegu zawodnicy będą mieli możliwość skorzystania z przebieralni oraz natrysków znajdujących się w budynku MOSiR (obok stadionu) przy ulicy Hutniczej 15.
8. Organizator zaleca Uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w Biegu.
9. Zawodnik na mecie bez chipa nie będzie sklasyfikowany w komunikacie końcowym.
10. Zawody odbędą się niezależnie od warunków atmosferycznych.
11. Zawodnicy biorący udział w biegu ubezpieczają się na własną odpowiedzialność.
12. Uczestnik musi wyrazić zgodę na poddanie się wymaganiom zawartym w niniejszym Regulaminie, w tym wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) oraz Regulaminem. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, podobizny lub głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w zawodach VI Stalowa Dycha na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania. Organizator zastrzega sobie również, a także podmiotom powiązanym, prawo do nieodpłatnego wykorzystywania bez ograniczenia terytorialnego wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających Uczestników. Tego rodzaju zdjęcia, materiały, wywiady i nagrania mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych w katalogach oraz mediach, w tym w telewizji, radiu, gazetach, magazynach, na stronach internetowych i na wystawach, mogą być wykorzystywane na potrzeby reklamowe, promocyjne oraz do wszelkich innych celów komercyjnych związanych z działalnością prowadzoną przez Organizatora i podmiotów z nim powiązanych. O zmianach w Regulaminie Organizator będzie informował na stronie internetowej Biegu.
13. W sprawach nieujętych i nieuregulowanych niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator.
X. KONTAKT
Tel. 506 581 977
e-mail: bogdandziuba@poczta.onet.pl