STATUT STOWARZYSZENIA
STALOWOWOLSKI KLUB BIEGACZA

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Stalowowolski Klub Biegacza w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

§2

Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych. Siedziba mieści się przy ul. Hutniczej 15, 37-450 Stalowa Wola. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.

§3

Stowarzyszenie jest związane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (tj. Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

§4

Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

§5

Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniąć pracowników. Pracownikiem może być każdy członek Stowarzyszenia oraz inne osoby nie należące do Stowarzyszenia.

 

Rozdział II
Cele i środki działania

§6

Nadrzędnym celem Stowarzyszenia jest upowszechnienie kultury fizycznej, a w szczególności popularyzowanie idei biegania.

§7

Cele szczegółowe to:

 1. Popularyzacja biegania.
 2. Krzewienie Sportu i Kultury Fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
 3. Promocja zdrowego stylu życia, sportu amatorskiego, turystyki, rekreacji i rehabilitacji ruchowej.
 4. Edukacja i zachęcanie do aktywnego trybu życia.
 5. Upowszechnianie sportu i rekreacji wśród osób niepełnosprawnych.
 6. Promocja wolontariatu w sporcie.
 7. Organizowanie zajęć dla dzieci i młodzieży.
 8. Działalność wspomagająca przeciwdziałaniu agresywności dzieci i młodzieży, poprzez organizację im aktywnego i twórczego spędzania wolnego czasu.
 9. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru, zasad fair play oraz osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych.
 10. Promowanie Stalowej Woli, Powiatu Stalowowolskiego i Województwa Podkarpackiego.

§8

Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:

 1. Organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych.
 2. Prowadzenie działalności informacyjnej.
 3. Współpraca z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu oraz innymi instytucjami zainteresowanymi rozwojem sportu i społeczeństwa obywatelskiego.
 4. Prowadzenie portalu internetowego skierowanego do społeczeństwa.
 5. Organizowanie zajęć szkoleniowych dla różnych grup wiekowych.

Rozdział III
Członkowie – prawa i obowiązki

§9

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§10

Stowarzyszenie posiada członków:

 • zwyczajnych
 • wspierających
 • honorowych

§11

Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży deklarację członkowską na piśmie i uzyska zgodę Zarządu Stowarzyszenia.

§12

Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

§13

Członkiem Wspierającym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży pisemną deklarację i uzyska zgodę Zarządu Stowarzyszenia.

§14

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

§15

Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek co najmniej 5 członków Stowarzyszenia.

§16

Członkowie zwyczajni mają prawo:

 • biernego i czynnego uczestnictwa w wyborach do władz Stowarzyszenia,
 • korzystanie z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
 • udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
 • zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

§17

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 • brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
 • przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
 • regularnego opłacania składek.

§18

Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

§19

Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzeganie statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

§20

Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§21

Utrata członkostwa następuje na skutek:

 • pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
 • wykluczenia uchwałą Zarządu,
 • utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
 • śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

§22

Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała walnego zgromadzenia członków jest ostateczna.

 

Rozdział IV
Organy stowarzyszenia

§23

Władzami Stowarzyszenia są:

 • Walne Zgromadzenie Członków,
 • Zarząd,
 • Komisja Rewizyjna.

§24

Kadencja władz.

 • Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.

§25

Pierwszy skład Zarządu oraz Komisja Rewizyjna zostają powołane na zebraniu założycielskim.

§26

Walne Zgromadzenie Członków jest najważniejszą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:

 • z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni
 • z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

§27

Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

§28

Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane przynajmniej raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i mejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

§30

Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej. Głosowanie jest jawne.

§31

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:

 • określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
 • uchwalania zmian statutu,
 • wybór i odwoływania wszystkich władz Stowarzyszenia,
 • udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 • rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 • uchwalanie budżetu,
 • podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
 • rozpatrywanie i zatwierdzanie w sprawie przyjęcia członka honorowego,
 • rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
 • rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
 • podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 • podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.

§32

Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenia na zewnątrz.

§33

Zarząd składa się z 3 do 7 osób, w tym prezesa oraz wiceprezesa. Skład zarządu wybiera Walne Zgromadzenie Członków.

§34

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na sześć miesięcy. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes lub wiceprezes.

§35

Do kompetencji Zarządu należą:

 • realizacja celów Stowarzyszenia,
 • wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
 • sporządzanie planów pracy i budżetu
 • sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia
 • podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
 • reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
 • zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
 • przyjmowanie i skreślanie członków,
 • uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.

§36

Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia. Kontrola prowadzona jest nie rzadziej niż raz na rok.

§37

Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób w tym przewodniczącego.

§38

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 • kontrolowanie działalności Zarządu,
 • składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
 • prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebranie Zarządu,
 • składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
 • składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

§39

W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

 

Rozdział V
Majątek i fundusze

§40

Majątek Stowarzyszenia powstaje na skutek:

 • darowizn, spadków, zapisów
 • ze składek członkowskich
 • dotacji i ofiarności publicznej

§41

Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.

§42

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§43

Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

§44

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagany jest podpis Prezesa Stowarzyszenia.

 

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§45

Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów – (2/3), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§46

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

§47

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.